Servicevoorwaarden Scala

Welkom bij Scala. We willen dat u uw rechten en onze rechten met betrekking tot de levering van de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) kent en begrijpt. Bekijk ze zorgvuldig. Hier zijn een paar hoogtepunten:

 • Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Bekijk hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken in ons privacybeleid.

 • Je kunt je lidmaatschap op elk moment opzeggen of je account verwijderen.

 • U bezit uw inhoud, maar geeft ons het recht om deze te gebruiken.

 • We verwachten van onze leden dat ze zich met respect gedragen.

 • Scala is niet aansprakelijk voor uw activiteiten en er worden geen garanties gegeven door Scala.

 • We kunnen uw account annuleren als u ongepast handelt.

 • We willen uw feedback en u geeft ons toestemming om deze te gebruiken.

 • U stemt ermee in om te arbitreren als er een geschil tussen ons is (uitzonderingen kunnen van toepassing zijn).

 • Er zijn eenvoudige manieren om ons te bereiken als u vragen heeft of hulp nodig heeft.

Servicevoorwaarden

De Scala-websites, gerelateerde mobiele applicaties en diensten (gezamenlijk de "Diensten") worden aan u beschikbaar gesteld door Scala BV met het adres Frans de Wollantstraat 82, 1018SC, Amsterdam, Nederland, onderhevig aan deze Servicevoorwaarden (de "Voorwaarden ”) en in overeenstemming met het Scala Privacybeleid (het “Privacybeleid”). Meer informatie over de Diensten is te vinden op https://www.scalasports.com. U stemt ermee in te voldoen aan deze Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die Scala u ter beschikking stelt op de Diensten die deel uitmaken van de Voorwaarden. DOOR INFORMATIE OF MATERIALEN NAAR OF VANAF DE DIENSTEN TOEGANG TE GAAN, TE GEBRUIKEN OF TE UPLOADEN OF TE DOWNLOADEN, OF DOOR UW INSTEMMING MET DEZE VOORWAARDEN AAN TE GEVEN DOOR EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN, OP "INSCHRIJVEN" OF EEN SOORTGELIJK MECHANISME TE KLIKKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAG U DE DIENSTEN GEEN TOEGANG HEBBEN OF GEBRUIKEN. Deze overeenkomst is in het Engels opgesteld. Voor zover een vertaalde versie van de Voorwaarden in strijd is met de Engelse versie, geldt de Engelse versie.

 

Als u de Services opent of gebruikt namens een bedrijf of andere entiteit, verklaart u dat u bevoegd bent om een dergelijke entiteit en haar gelieerde ondernemingen aan deze Voorwaarden te binden en dat deze volledig bindend voor hen is. In dat geval verwijst de term "u" naar een dergelijke entiteit en haar gelieerde ondernemingen. Als u geen bevoegdheid heeft, mag u de Services niet openen of gebruiken. Deze voorwaarden bevatten afwijzingen van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid die op u van toepassing kunnen zijn.

 

De Scala-services kunnen niet worden geleverd en de overeenkomst beschreven in deze Servicevoorwaarden kan niet worden uitgevoerd zonder dat Scala gegevens over u en andere Scala-leden verwerkt, inclusief uw locatiegegevens. Verwerking van de gegevens die u deelt met Scala, inclusief locatiegegevens, is essentieel voor de Diensten die wij leveren en een noodzakelijk onderdeel van onze uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.

 

Kennisgeving met betrekking tot geschillenbeslechting: deze voorwaarden bevatten bepalingen die bepalen hoe geschillen tussen u en Scala worden opgelost, inclusief een overeenkomst tot arbitrage, die, tenzij u woonachtig bent in de Europese Unie, met beperkte uitzondering, u verplicht om vorderingen die u tegen ons heeft in te dienen bindende en definitieve arbitrage en u beperken tot vorderingen tegen Scala op individuele basis, tenzij u zich afmeldt in overeenstemming met de onderstaande instructies.

Registratie en accounts

 

De Services zijn uitsluitend bedoeld voor personen die 13 jaar oud zijn of een hogere leeftijd die in uw land vereist is om de Services te gebruiken. Als u jonger bent dan de wettelijke leeftijd om een bindend contract aan te gaan in uw rechtsgebied, verklaart u dat uw ouder of wettelijke voogd deze Voorwaarden namens u heeft gelezen en ermee instemt.

Om de Diensten te gebruiken, moet u zich registreren. U stemt ermee in om: (a) juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken (“Ledengegevens”) en (b) de Ledengegevens te onderhouden en onmiddellijk bij te werken. U stemt ermee in dat Scala uw Lidmaatschapsgegevens mag gebruiken om Diensten te verlenen waartoe u toegang hebt of die u gebruikt en zoals anderszins uiteengezet in deze Voorwaarden. Als u Ledengegevens verstrekt die onjuist of niet actueel zijn, of Scala redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke Ledengegevens onjuist of niet actueel zijn, heeft Scala het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en huidig of toekomstig gebruik van de Diensten te weigeren. Met het oog op uw gebruik van de Services, verklaart u dat u geen persoon bent die is uitgesloten van het ontvangen van services volgens de wetten van een toepasselijk rechtsgebied.

U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw account is gekoppeld en voor het beperken van de toegang tot uw wachtwoord, uw computer en mobiele apparaat terwijl u bent aangemeld bij de Services. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of vanaf uw computer en mobiele apparaten. We streven ernaar om redelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot uw account. We kunnen echter geen absolute veiligheid garanderen van uw account, uw Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) of de persoonlijke informatie die u verstrekt, en we kunnen niet beloven dat onze beveiligingsmaatregelen zullen voorkomen dat externe "hackers" illegaal toegang krijgen tot de Diensten of de inhoud ervan . U stemt ermee in om Scala onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere inbreuk op de beveiliging, en bevestigt dat u alle risico's begrijpt van ongeautoriseerde toegang tot Ledengegevens en alle andere informatie of inhoud die u aan Scala verstrekt.

 

U kunt zich registreren voor of inloggen op uw account via een netwerk van derden, zoals Facebook of Google. Als u dit doet, machtigt u Scala hierbij om de registratie- en andere relevante informatievelden van uw account vooraf in te vullen en/of om dergelijke inloggegevens van derden te gebruiken om u aan te melden bij uw account. Als u uw account verbindt met een netwerk van een derde partij, stemt u ermee in zich te houden aan de algemene voorwaarden en het beleid die van toepassing zijn op die derde partij.

Inhoud en gedrag van leden

Inhoud

U bent eigenaar van de informatie, gegevens, tekst, foto's, grafische afbeeldingen, berichten of ander materiaal dat u beschikbaar stelt in verband met de Services ("Inhoud"), ongeacht of deze openbaar zijn gepost, privé verzonden of ingediend via een API van een derde partij (bijv. een foto ingediend via Instagram). U verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie voor het gebruik van alle Inhoud die u op of in verband met de Services plaatst. Deze licentie eindigt wanneer u uw Inhoud of uw account verwijdert, tenzij uw Inhoud met anderen is gedeeld en zij deze niet hebben verwijderd.

 

U begrijpt dat u, en niet Scala, volledig verantwoordelijk bent voor alle Inhoud die u uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt via de Diensten. Scala screent of controleert de Content die door anderen op de Services is geplaatst niet proactief en routinematig en garandeert als zodanig niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Content. Scala kan, naar eigen goeddunken, inhoud screenen, controleren, weigeren of verwijderen, of inhoud verwijderen die de Voorwaarden schendt of anderszins verwerpelijk is. U begrijpt dat u door het gebruik van de Services kunt worden blootgesteld aan Inhoud die aanstootgevend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is. In geen geval is Scala op enigerlei wijze aansprakelijk voor enige Inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in Inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van Inhoud die beschikbaar is gesteld op de diensten. U stemt ermee in alle risico's te dragen die samenhangen met het gebruik van Inhoud die beschikbaar is in verband met de Diensten, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Inhoud.

 

U stemt ermee in dat Scala niet verantwoordelijk is voor, en geen goedkeuring geeft aan, Inhoud die op de Services is geplaatst. Als uw Inhoud deze Voorwaarden schendt, bent u mogelijk wettelijk verantwoordelijk voor die Inhoud. Zoals tussen u en Scala, is alle inhoud niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd en zijn wij niet aansprakelijk voor enig gebruik of openbaarmaking van inhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw relatie met Scala geen vertrouwelijke, fiduciaire of andere speciale relatie is, en dat uw beslissing om Inhoud in te dienen Scala niet in een positie plaatst die verschilt van de positie die wordt bekleed door leden van de algemeen publiek, ook met betrekking tot uw Inhoud. Uw inhoud is niet onderworpen aan enige vertrouwensverplichting van de kant van Scala anders dan zoals uiteengezet in de  Privacybeleid en Scala is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van enige inhoud die u verstrekt.

Gedrag

We verwachten dat je met respect handelt. De Diensten zijn voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag geen enkel deel van de Services, het gebruik van de Services of toegang tot Content voor commerciële doeleinden wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken maken van, overdragen of verkopen voor commerciële doeleinden. U mag de Services niet gebruiken of een andere partij helpen of aanmoedigen om deel te nemen aan een van de volgende Verboden Activiteiten:

 1. Het kopiëren, inlijsten of spiegelen van enig deel van de Diensten;

 2. Toegang tot de Services om de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit ervan te controleren;

 3. Het toestaan van een derde partij om toegang te krijgen tot de Diensten;

 4. Het gebruiken, kopiëren, wijzigen, creëren van een afgeleid werk van, reverse-engineering, decompilatie of anderszins proberen om de broncode van de software die ten grondslag ligt aan de Services of een deel daarvan te extraheren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan of vereist door de wet, en in ieder geval zonder het verstrekken van voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Scala;

 5. Het publiceren, verzenden, distribueren of opslaan van inhoud, materiaal, informatie of gegevens die: (1) illegaal, obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend of hatelijk zijn of geweld aanmoedigen; (2) schadelijk is voor of interfereert met de Services of de netwerken, apparatuur, applicaties, services of websites van derden (bijv. virussen, wormen, Trojaanse paarden, enz.); (3) inbreuk maakt op, verwatert, verduistert of anderszins inbreuk maakt op privacy, intellectuele eigendom, publiciteit of andere persoonlijke rechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsinformatie (inclusief ongeoorloofd gebruik van domeinnamen); of (4) frauduleus is of valse, bedrieglijke of misleidende verklaringen, claims of representaties bevat (zoals "phishing");

 6. Pogingen om de integriteit of veiligheid van de Services of de computers, services, Accounts of netwerken van een andere partij te verstoren, degraderen, aantasten of schenden (inclusief, maar niet beperkt tot, "hacking", "denial of service"-aanvallen, enz.), inclusief elke activiteit die doorgaans voorafgaat aan pogingen om de beveiliging te doorbreken, zoals scannen, sonderen of andere testen of kwetsbaarheidsbeoordeling, of het deelnemen aan of toestaan van netwerk- of hostingactiviteiten die resulteren in de zwarte lijst of andere blokkering van Scala-internetprotocolruimte;

 7. Het vermijden van betaling van door u verschuldigde kosten of vergoedingen met betrekking tot de Diensten;

 8. Het plegen van handelingen die schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen;

 9. Het distribueren of openbaar maken van enig deel van de Services via welk medium dan ook, inclusief maar niet beperkt tot geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde "scraping";

 10. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot "robots", "spiders", "offline lezers", enz., om toegang te krijgen tot de Services op een manier die meer verzoekberichten naar Scala stuurt dan een mens redelijkerwijs in dezelfde periode kan produceren van tijd door een conventionele webbrowser te gebruiken;

 11. Het ondernemen van enige actie die naar eigen goeddunken een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt of kan opleggen;

 12. Het verzamelen of oogsten van informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, inclusief accountnamen en informatie over gebruikers van de Services, van de Services;

 13. Het gebruik van de Services voor commerciële wervingsdoeleinden;

 14. Toegang tot inhoud op de Services via andere technologie of middelen dan die welke worden verstrekt of geautoriseerd door de Services;

 15. Het indienen van persoonlijk identificeerbare informatie bij de Services of Scala, behalve indien nodig voor het opzetten en beheren van uw account;

 16. Het indienen van informatie bij de Services of Scala die mogelijk is beschermd tegen openbaarmaking door de toepasselijke wetgeving;

 17. Het omzeilen van de maatregelen die we kunnen gebruiken om toegang tot de Services te voorkomen of te beperken, inclusief, maar niet beperkt tot, functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Services of de inhoud daarin;

 18. Het overtreden van toepasselijke wetten, statuten, verordeningen of voorschriften, of het aanmoedigen van gedrag dat een strafbaar feit kan vormen of aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid;

 19. Het verwijderen van copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsrechtenkennisgevingen in of op de Services; of

 20. Het uitvoeren van enige vorm van netwerkbewaking of het uitvoeren van een netwerkanalysator of pakketsniffer of andere technologie voor het onderscheppen, decoderen, ontginnen of weergeven van pakketten die worden gebruikt om te communiceren tussen de servers van de Service of gegevens die niet voor u bedoeld zijn.

 

U krijgt een beperkt, niet-exclusief recht om een teksthyperlink naar de Services te maken, uitsluitend voor niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat een dergelijke link Scala of een van haar producten of services niet op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins lasterlijke manier weergeeft , en op voorwaarde dat de linkende site geen pornografisch, illegaal, beledigend, intimiderend of anderszins aanstootgevend materiaal bevat. U krijgt verder het recht om RSS-feeds op de Services te implementeren voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, uitsluitend zoals beschreven op de Services. We behouden ons het recht voor om deze licenties in het algemeen in te trekken, of uw recht om specifieke links of RSS-feeds te gebruiken, op elk moment, met of zonder reden.

 

U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor eventuele kosten die verband houden met het verzenden van communicatie via uw apparaat. U erkent hierbij dat u het recht heeft om via de Diensten met uw contacten te communiceren.

 

U verklaart en garandeert dat: (i) u bevoegd bent om uw account aan te maken, individueel of namens een organisatie; (ii) u bent eigenaar van de Inhoud die door u op of via de Services is geplaatst of u hebt anderszins het recht om de rechten en licenties te verlenen die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet; (iii) het plaatsen en gebruiken van uw Inhoud op of via de Diensten is niet en zal geen inbreuk maken op, onrechtmatig toe-eigenen van of inbreuk maken op de rechten van een derde partij, inclusief, maar niet beperkt tot, privacy- en gegevensbeschermingsrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten; en (iv) u stemt ermee in alle royalty's, vergoedingen en andere gelden te betalen die verschuldigd zijn op grond van Inhoud die u op of via de Services plaatst.

 

Interacties met leden

De Services fungeren als een plek om leden met elkaar te verbinden in een virtuele informatieplek. Als neutrale facilitator is Scala niet direct betrokken bij de daadwerkelijke interacties tussen leden van de Services. Als gevolg hiervan heeft Scala geen controle over de waarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, wettigheid of veiligheid van inhoud die is geplaatst door leden van de Services. Scala heeft geen verantwoordelijkheid om de identiteit van leden te bevestigen. Scala is ook niet verantwoordelijk voor het bevestigen of verifiëren van de kwalificaties, achtergrond of capaciteiten van leden van de Services. U dient te allen tijde uw gezond verstand en gezond verstand te gebruiken bij het omgaan met een lid van de Services.

 

Derden

Producten en diensten van derden die via de Diensten beschikbaar worden gesteld, worden rechtstreeks door de betreffende derde partij gemaakt en aangeboden. Wanneer u een dergelijk product of dienst nastreeft of koopt, erkent u dat u rechtstreeks contracteert met een dergelijke derde partij en niet met Scala. Uw interactie met, of deelname aan promoties van, derden gevonden op of via de Diensten, inclusief betaling en levering van goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, zijn uitsluitend tussen u en die derde partij. U bent niet verplicht om gebruik te maken van of zaken te doen met derden die op de Services verschijnen. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT SCALA NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE AARD DOOR U OPGELOST ALS GEVOLG VAN UW HANDELINGEN MET DERDE DIENSTVERLENERS OF ADVERTEERDERS DIE VIA DE DIENSTEN BESCHIKBAAR ZIJN.

 

Scala of derden kunnen via de Diensten links naar andere internetsites of bronnen verstrekken. Scala onderschrijft en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud, informatie, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Scala niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen.

 

Elektronische communicatie

De Services kunnen u de mogelijkheid bieden om berichten te verzenden of te plaatsen naar externe serviceproviders, adverteerders, uw persoonlijke contacten, andere leden en/of Scala. U stemt ermee in om communicatiemethoden die beschikbaar zijn op de Services alleen te gebruiken voor het verzenden van communicatie en materialen met betrekking tot het onderwerp waarvoor Scala de communicatiemethode heeft geleverd, en u stemt er verder mee in dat al dergelijke communicatie door u als uw Inhoud wordt beschouwd en onderworpen zal zijn aan en onderworpen aan de Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving (inclusief wetten die directmarketingcommunicatie reguleren waaraan u moet voldoen, indien van toepassing). Door gebruik te maken van communicatiemethoden die beschikbaar zijn op de Services, gaat u ermee akkoord dat (a) alle communicatiemethoden openbare, en niet privé, communicatiemiddelen zijn tussen u en de andere partij of partijen, (b) communicatie die wordt verzonden naar of ontvangen van externe serviceproviders , adverteerders of andere derde partijen worden niet onderschreven, gesponsord of goedgekeurd door Scala (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Scala) en (c) communicatie wordt niet routinematig vooraf beoordeeld, achteraf beoordeeld, gescreend, gearchiveerd of anderszins gecontroleerd door Scala in manier, hoewel Scala zich het recht voorbehoudt om dit op elk moment naar eigen goeddunken te doen. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

 

Eigendomsrechten

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Services, alle benodigde software die wordt gebruikt in verband met de Services (indien van toepassing), alle geaggregeerde gegevens op basis van Inhoud op de Services en alle Inhoud die beschikbaar is of beschikbaar wordt gesteld op de Services, eigendomsrechtelijke en vertrouwelijke informatie bevatten die wordt beschermd door toepasselijke intellectuele eigendoms- en andere wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving of geautoriseerd door Scala of toepasselijke externe serviceproviders of adverteerders, stemt u ermee in de Services, de software of Content die beschikbaar zijn op de Services, de software of Content die beschikbaar zijn op de Services (anders dan Inhoud die u mogelijk indient), geheel of gedeeltelijk.

 

Scala verleent u een persoonlijk, herroepbaar, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en niet-exclusief recht en licentie voor toegang tot en gebruik van de Services; op voorwaarde dat u geen broncode kopieert, wijzigt, er een afgeleid werk van maakt, reverse-engineert, reverse assembleert of op een andere manier probeert de broncode te ontdekken, verkoopt, toewijst, in sublicentie geeft, een veiligheidsbelang verleent in of anderszins enig recht op de Services over te dragen, behalve waar toegestaan door de wet. U stemt ermee in om op geen enkele andere manier toegang te krijgen tot de Diensten dan via de interfaces die door Scala worden geleverd.

 

De term SCALA, het Scala-logo en andere Scala-logo's en product- en servicenamen zijn de exclusieve handelsmerken van, en zijn eigendom van, Scala BV, en u mag dergelijke handelsmerken op geen enkele manier gebruiken of weergeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Scala. Alle handelsmerken of servicemerken van derden die op de Services worden weergegeven, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

 

Scala behoudt zich alle rechten voor die hieronder niet uitdrukkelijk worden verleend.

 

Claims van inbreuk

Als u te goeder trouw gelooft dat materiaal dat door Scala wordt gehost, inbreuk maakt op uw auteursrecht of handelsmerkrechten, kunt u (of uw agent) ons een kennisgeving sturen met het verzoek het materiaal te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren. De kennisgeving moet de volgende informatie bevatten: (a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt; (b) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of handelsmerk waarvan beweerd wordt dat het is geschonden (of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken of handelsmerken die zich op de Diensten bevinden onder een enkele melding vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken); (c) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om Scala in staat te stellen het materiaal op de Diensten te lokaliseren; (d) de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres (indien beschikbaar) van de klagende partij; (e) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of handelsmerk, zijn vertegenwoordiger of de wet; en (f) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden. Houd er rekening mee dat Scala niet zal reageren op klachten die niet aan deze vereisten voldoen. Als Scala vaststelt dat het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op uw auteursrecht of handelsmerkrechten, niet hoeft te worden verwijderd, zal Scala dat materiaal alleen verwijderen op grond van een gerechtelijk bevel waarin de inhoud of het gebruik van het materiaal onwettig wordt verklaard.

 

Als u te goeder trouw meent dat er ten onrechte een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht tegen u is ingediend, kunt u ons een tegenkennisgeving sturen. Tegenvorderingen moeten de volgende informatie bevatten: (a) uw naam, adres en telefoonnummer; (b) de bron van de inhoud die is verwijderd; (c) een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw meent dat de inhoud ten onrechte is verwijderd; (d) een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin uw adres zich bevindt; of, als uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor enig gerechtelijk arrondissement waarin Scala zich bevindt, en dat u de betekening of kennisgeving accepteert van de persoon die de oorspronkelijke klacht heeft ingediend; en (e) een fysieke of elektronische handtekening (bijvoorbeeld het typen van uw volledige naam).

 

Kennisgevingen en tegenberichten met betrekking tot de Diensten moeten voldoen aan de dan geldende wettelijke vereisten en moeten worden verzonden naar de hieronder vermelde agent. We raden u aan uw juridisch adviseur te raadplegen voordat u een kennisgeving of tegenkennisgeving indient.

 

Agent om kennisgevingen van beweerde inbreuk te ontvangen:

Scala Copyright Agent 
Frans de Wollantstraat 82
 
1013CS Amsterdam
 
info@scalasports.com
 

 

Uw feedback

We verwelkomen uw opmerkingen, feedback, suggesties en andere communicatie met betrekking tot de Services en de informatie en services die we beschikbaar stellen via de Services (gezamenlijk "Feedback"). Als u Feedback geeft, verleent u hierbij aan Scala een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, toewijsbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije licentie om te kopiëren, distribueren, afgeleide werken van te maken, openbaar weer te geven en uit te voeren en anderszins te exploiteren dergelijke Feedback en het gebruiken, maken, hebben gemaakt, verkopen, te koop aanbieden, importeren en exporteren van producten en diensten op basis van dergelijke Feedback. Om deze reden vragen we u om Scala geen Feedback te sturen die u ons niet in licentie wilt geven zoals hierboven uiteengezet.

 

Afwijzing van garanties en aansprakelijkheid

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN CONTENT DIE VIA DE DIENSTEN BESCHIKBAAR ZIJN, WORDEN AAN U GELEVERD "AS IS" EN ZONDER GARANTIE. SCALA EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OFFICIERS, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN INHOUD, INCLUSIEF, ZONDER INBEGREPEN, ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN INHOUD BIJZONDER DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. SCALA EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, AGENTEN, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS GEVEN GEEN GARANTIE DAT: (a) DE DIENST AAN UW VEREISTEN VOLDOET; (b) UW INHOUD BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OF DE DIENST ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN; (c) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENST NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; (d) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DIE DOOR U VIA DE DIENST IS GEKOCHT OF VERKREGEN AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN; EN (e) EVENTUELE FOUTEN IN DE DIENSTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW ATLELETISCHE ACTIVITEITEN (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT TENNIS) BEPAALDE INHERENDE EN AANZIENLIJKE RISICO'S VAN EIGENDOMSSCHADE, LETSEL OF OVERLIJDEN DRAAIEN EN DAT U VRIJWILLIG AANVAARDT BEKEND MET ONBEKENDE EN ONBEKENDE RISICO'S DEEL DOOR DE HANDELING, NALATIGHEID OF NALATIGHEID VAN SCALA OF DOOR DE HANDELING, NAUWKEURIGHEID OF NALATIGHEID VAN ANDEREN.

 

U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT SCALA GEEN VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR DE INSPECTIE, HET TOEZICHT, DE VOORBEREIDING OF HET GEDRAG VAN WEDSTRIJDEN, TOERNOOIEN, UITDAGINGEN OF GROEPSACTIVITEITEN DIE GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN ENIGE ORGANISATIE VAN EEN ADMINISTRATEUR.

U STEMT UITDRUKKELIJK IN OM SCALA, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OFFICIEREN, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, WERKNEMERS, PARTNERS EN LICENTIEGEVERS (DE "VRIJGEGEVEN PARTIJEN") TE VRIJGEVEN VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET UW/ATLETISCH CA MOBIELE APPLICATIES, INHOUD, DIENSTEN OF PRODUCTEN, EN BELOFTE DE VRIJGESTELDE PARTIJEN NIET AAN TE SLUITEN VOOR ENIGE CLAIMS, ACTIE, LETSEL, SCHADE OF VERLIES IN VERBAND MET DERGELIJK GEBRUIK. U STEMT ER OOK IN DAT DE VRIJGESTELDE PARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JE OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BEPAALDE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN MET (a) UW GEBRUIK OF MIS DE DIENSTEN, (b) UW GEBRUIK OF MISBRUIK VAN APPARATUUR OF PROGRAMMA'S GEMAAKT OF IN LICENTIE GEGEVEN DOOR SCALA TERWIJL U ZICH BEZIGT MET ATLETIEKE ACTIVITEITEN, (c) UW OVEREENKOMST MET DERDE DIENSTVERLENERS OF ADVERTEERDERS DIE VIA DE DIENSTEN BESCHIKBAAR ZIJN, (d) IN ENIGE MOGELIJKHEID DE DIENSTEN DIE DOOR U ERVAREN TE GEBRUIKEN OF (e) INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN OF INHOUD DIE VIA DE DIENSTEN VERKREGEN ZIJN, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS SCALA VAN MOGELIJK IS GEADVISEERD .

 

SCALA ONDERSCHRIJFT UW INHOUD OF DE INHOUD VAN ENIGE ANDERE LEDEN NIET EN WIJST IN HET BIJZONDER ELKE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VAN ENIGE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIG VERLIES, SCHADE (OF DAADWERKELIJK, GEVOLG, INDIRECTE, ANDERE, STRAFRECHTELIJKE OF ANDERE) AF ELKE SOORT OF KARAKTER GEBASEERD OP OF VOORTVLOEIEND UIT ENIGE INHOUD VAN DE DIENSTEN.

 

DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF VOLGENS DEZE VOORWAARDEN ZAL NIET GROTER ZIJN DAN (a) VIJFTIG DOLLARS ($50) OF (b) HET BEDRAG VAN KOSTEN DAT DOOR U AAN SCALA IS BETAALD IN DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE CLAIM.

 

ALS U EEN CONSUMENT BENT DIE IN DE EUROPESE UNIE WOONT, HEBT U WETTELIJKE VERHAALSMOGELIJKHEDEN INDIEN WE U VERLIES VEROORZAKEN DOOR ONZE SCHENDING OF NIET-NAKOMING VAN ONZE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN, OF DOOR ONZE NALATIGHEID, EN DEZE VOORWAARDEN HEBBEN GEEN INVLOED OP DEZE

WETTELIJKE RECHTSMIDDELEN.

Vergoeding

U stemt ermee in om Scala en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten, vertegenwoordigers, werknemers, partners en licentiegevers te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit Inhoud die u indienen, posten, verzenden of anderszins beschikbaar proberen te stellen via de Services, uw gebruik van de Services, uw sportactiviteiten die de inhoud genereren die u plaatst of probeert te plaatsen op de Services (inclusief, maar niet beperkt tot, sportactiviteiten in verband met alle competities, toernooien of andere evenementen die Scala sponsort, organiseert, deelneemt aan of waarvan de Services worden gebruikt in verband met), uw verbinding met de Services, uw schending van de Voorwaarden, uw schending van gegevensbeschermings- of privacywetten, of uw schending van rechten van een andere persoon of entiteit. Uw rechten met betrekking tot Scala worden niet gewijzigd door de voorgaande vrijwaring als de wetten van uw land van verblijf, die van toepassing zijn als gevolg van uw gebruik van onze Diensten, dit niet toestaan.

Geschillenbeslechting

Arbitrage

De partijen zullen hun uiterste best doen om een geschil, claim, vraag of meningsverschil rechtstreeks op te lossen door middel van onderhandelingen te goeder trouw, wat een voorwaarde is voor een van de partijen om een rechtszaak of arbitrage aan te spannen. Behalve voor geschillen met betrekking tot het intellectuele eigendom van Scala (zoals handelsmerken, handelsimago, domeinnamen, handelsgeheimen, auteursrechten en patenten) of als u zich afmeldt van deze overeenkomst om te arbitreren, alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst en uw gebruik van de Diensten zal definitief worden beslecht door bindende arbitrage. De arbiter, en niet enige rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst op te lossen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke claim dat deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is. De arbiter is bevoegd om alle voorzieningen te verlenen die in een rechtbank beschikbaar zouden zijn; op voorwaarde echter dat de arbiter niet de bevoegdheid heeft om schadevergoedingen, rechtsmiddelen of beloningen toe te kennen die in strijd zijn met deze Overeenkomst. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen en kan worden ingevoerd als een uitspraak in een bevoegde rechtbank. Voor zover de indieningsvergoeding voor de arbitrage hoger is dan de kosten van het indienen van een rechtszaak, zal Scala de extra kosten betalen. Jij en Scala zien hierbij uitdrukkelijk af van juryrechtspraak. U stemt er ook mee in om niet deel te nemen aan claims die zijn ingediend in een particuliere procureur-generaal of vertegenwoordigende hoedanigheid, of geconsolideerde claims met betrekking tot de rekening van een andere persoon, als Scala een partij is bij de procedure.

 

De partijen begrijpen dat ze zonder deze verplichte bepaling het recht zouden hebben om voor de rechtbank te verschijnen en een juryrechtspraak te hebben. Ze begrijpen verder dat in sommige gevallen de arbitragekosten hoger kunnen zijn dan de proceskosten en dat het recht op ontdekking bij arbitrage beperkter kan zijn dan bij de rechtbank.

 

Ontheffing van klasse-actie

De partijen komen verder overeen dat arbitrage alleen in hun individuele hoedanigheid zal worden gevoerd, en niet als een collectieve actie of andere representatieve actie. Als een rechtbank of arbiter bepaalt dat de vrijstelling van groepsvordering zoals uiteengezet in deze sectie om welke reden dan ook nietig of niet-afdwingbaar is, of dat een arbitrage op groepsbasis kan plaatsvinden, wordt de hierboven uiteengezette arbitragebepaling als nietig beschouwd in geheel en partijen worden geacht niet te zijn overeengekomen om geschillen te arbitreren.

 

Uitzondering—Geschillen van kleine vorderingen bij rechtbanken

Niettegenstaande de beslissing van de partijen om alle geschillen via arbitrage op te lossen, kan elke partij ook hulp zoeken bij een rechtbank voor geringe vorderingen voor geschillen of vorderingen die binnen de reikwijdte van de jurisdictie van die rechtbank vallen.

 

Tijdsbeperking op claims

U stemt ermee in dat elke claim die u heeft die voortvloeit uit of verband houdt met uw relatie met Scala en dat deze Voorwaarden binnen een jaar na het ontstaan van een dergelijke claim moeten worden ingediend; anders wordt uw claim permanent geblokkeerd. Deze bepaling is niet van toepassing als u in de Europese Unie bent gevestigd. In dat geval zullen tijdsbeperkingen worden bepaald in overeenstemming met de hieronder vermelde toepasselijke wetgeving voor EU-gebruikers.

 

Beëindiging

U stemt ermee in dat Scala, onder bepaalde ernstige omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving, uw account en/of toegang tot de Diensten onmiddellijk kan beëindigen. Reden voor een dergelijke beëindiging omvat, maar is niet beperkt tot, (a) schendingen of schendingen van de Voorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten, beleid of richtlijnen, (b) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (c) een verzoek van u (zelf geïnitieerde verwijderingen van accounts), (d) stopzetting of materiële wijziging van de Services (of een deel daarvan), (e) onverwachte technische of beveiligingsproblemen of problemen, (f) langdurige perioden van inactiviteit, en/of (g) niet-betaling van door u verschuldigde vergoedingen in verband met de Diensten. Beëindiging van uw account kan (x) verwijdering van toegang tot alle aanbiedingen binnen de Services omvatten, (y) verwijdering van uw informatie, bestanden en Content die aan uw account zijn gekoppeld, en (z) het blokkeren van verder gebruik van de Services. Verder stemt u ermee in dat alle opzeggingen wegens dringende reden naar eigen goeddunken van Scala worden gedaan en dat Scala niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw account of toegang tot de Diensten. De volgende secties blijven van kracht na beëindiging van uw account en/of de voorwaarden: Ledeninhoud ingediend bij de diensten, eigendomsrechten, uw feedback, afwijzing van garanties en aansprakelijkheid, schadeloosstelling, toepasselijke wetgeving en algemeen.

 

Algemeen

U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, gezamenlijke verantwoordelijkheid, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en Scala als gevolg van de Voorwaarden of uw gebruik van de Services. De Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Scala met betrekking tot uw gebruik van de Diensten. Het nalaten van Scala om enig recht of bepaling van de Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Indien een bepaling van de Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en de andere bepalingen van de Voorwaarden blijven van kracht. volle kracht en effect. U mag uw account of uw verplichtingen onder deze Voorwaarden niet toewijzen, delegeren of anderszins overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Scala. Scala heeft het recht om, naar eigen goeddunken, alle of een deel van haar rechten onder deze Voorwaarden over te dragen of toe te wijzen en heeft het recht om externe contractanten te delegeren of te gebruiken om haar taken en verplichtingen onder deze Voorwaarden en in verband met de Diensten. Scala's kennisgeving aan u via e-mail, gewone post of kennisgevingen, berichten of links op de Services vormt een aanvaardbare kennisgeving voor u onder de Voorwaarden. Een gedrukte versie van de Voorwaarden en van enige kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met de Voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bewaard in gedrukte vorm. Sectietitels en kopjes in de Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

 

Wijziging van de voorwaarden en services

Bepaalde bepalingen van de Voorwaarden kunnen worden aangevuld of vervangen door uitdrukkelijk aangewezen juridische kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's van de Services. Scala behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken bij te werken. Scala zal u op de hoogte stellen van materiële wijzigingen in de Voorwaarden of in enige service of andere functies van de Services. Door de Services te blijven openen of gebruiken nadat we u op de hoogte hebben gesteld van een wijziging, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gewijzigde Voorwaarden. Als de gewijzigde Voorwaarden voor u niet acceptabel zijn, is uw enige mogelijkheid om het gebruik van de Services te staken.

Scala en haar externe serviceproviders kunnen naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de Services, producten, services, mobiele applicaties, functies, programma's en prijzen die worden beschreven. De mobiele applicatie kan upgrades, updates en extra functies downloaden en installeren om de Services te verbeteren, verbeteren en verder te ontwikkelen. Scala behoudt zich het recht voor om op elk moment de Diensten of een deel daarvan te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving. U stemt ermee in dat Scala niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Services.

Ondersteuning en vragen

We zullen alle vragen over de Services en deze Voorwaarden beantwoorden via info@scalasports.com. We reageren over het algemeen binnen 1-7 dagen nadat het verzoek is geplaatst.

© 2018 Scala

 Maak een account aan op het web of download gratis de mobiele app.